ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


„Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak és a klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak tananyagfejlesztése”

TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0054

Kedvezményezett: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KONZORCIUM
Főkedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem
Konzorciumi partnerek: Debreceni Egyetem
Medicina Könyvkiadó Zrt.
Bevezetés


A TAMOP 4.1.2 - 08/1/A „Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre” című pályázati felhívás céljai és támogatott tevékenységei a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban PTE) és a Debreceni Egyetem (továbbiakban DE) fejlesztési irányaihoz, intézményfejlesztési terveihez illeszkednek. A két egyetem vezetőségének döntése alapján ezért a PTE Egészségtudományi Kara (továbbiakban PTE ETK) konzorciumi vezetőként és a Debreceni Egyetem konzorciumi partnerként pályázatot kíván benyújtani erre a forrásra „Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak és a klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak tananyagfejlesztése” címmel, amelyben egy komplex, több irányvonalat is érintő fejlesztést kíván megvalósítani. A projektben a Medicina Könyvkiadó Zrt. konzorciumi partnerként támogatja a szakmai megvalósítást.

A pályázó bemutatása

A pályázatot konzorciumi együttműködéssel kívánjuk megvalósítani. A konzorcium vezetője a Pécsi Tudományegyetem, konzorciumi partnerei a Debreceni Egyetem és a Medicina Könyvkiadó Zrt.
 
A PTE, mint projektgazda több mint hat évszázados örökségére alapozva tudással és képzéssel szolgálja a szűkebb és tágabb régió felemelkedését. A PTE széles képzési portfolióban végez minőségi felsőoktatást alap-, mester- és doktori szinten, rugalmas képzési formákban szolgálva az élethosszig tartó tanulás társadalmi programját. A PTE alap- és alkalmazott kutatások helyszíne, több területen kiválósági centrum. A PTE felhalmozott tudástőkéjével támogatja a régió és az ország gazdaságának, társadalmának fejlődését, különösen a gyógyítás, a természet- és műszaki tudományok, a gazdálkodási és társadalomtudományok, a művészet és kultúra területén. Kutatási, oktatási és menedzsment tevékenységeinek ellátásához folyamatosan nyújt be igényt különböző pályázati forrásokra és valósít meg Európai Uniós és egyéb finanszírozású projekteket, amely alátámasztja abszorpciós képességét az EU források kezelésének területén.

A Debreceni Egyetem 32 ezres hallgatói létszámával, 15 karával, mintegy 1500 oktatójával Magyarország legszélesebb képzési spektrumot kínáló felsőoktatási intézménye. A PTE-hez hasonlóan szintén dinamikusan bővülő intézmény. Az oktatói kar minőségét jellemző valamennyi, az oktatók tudományos teljesítményét tükröző (tudományos fokozatok, címek) adatok alapján is az elsők között van. Az akadémikusok számát és arányát tekintve egyaránt az ELTE és a BMGE mögött a harmadik, míg a MTA doktorok esetében az ELTE mögött a második helyet foglalja el. A kandidátusok, PhD doktorok és DLA mesterek összesített száma szerint az ELTE és SzTE mögött a harmadik. A K+F tevékenység összes bevétele 2005-ben 3,36 mrd Ft, 2006-ban 4,27 mrd Ft volt, ennek alapján a BMGE mögött a második a magyar az egyetemek rangsorában.

A Medicina Könyvkiadó a mai magyar orvosi- egészségügyi könyvkiadásban piacvezető szerepet tölt be, évente több mint száz egészségügyi szakkönyvet és tankönyvet jelentet meg. A korszerű ismeretek könyv formájában történő minél gyorsabb megjelentetése azonban több szempontból is korlátozott: viszonylag hosszú a kiadói – nyomdai átfutási idő, a nyomtatott könyvek előállítási költségei folyamatosan felfelé ívelnek, a fizetőképes piac egyre jobban behatárolt. Ezért a minél gyorsabb, minél hatékonyabb és minél szélesebb körű információközlés elkötelezett híveként vállal részt minden olyan új vállalkozásban, amelyben használni és kamatoztatni tudja a kiadó szakmai, szerkesztési, oktatásmódszertani és didaktikai tapasztalatait épp úgy, mint az általa megjelentetett könyvek információtartalmát.

A jelen projekt megvalósítása érdekében az érintett szervezetek külön projektszervezetet hoznak létre a projekt eredményes és hatékony megvalósítása érdekében. A partnerek részéről a projekt megvalósítására delegált résztvevő személyek több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek szakterületükön, amely megfelelő alapot teremt a szakmai megvalósításhoz.

A projekt céljai

A fejlesztés elsődleges célja a Pécsi és a Debreceni Tudományegyetem szakember kibocsátásának a munkaerőpiaci igényekkel való összehangolása érdekében új, korszerű tananyagok fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás fokozottabb érvényesülésének támogatása, a hozzáférhetőség javítása érdekében on-line tananyagok kidolgozása a Bologna folyamathoz illeszkedően.

A tananyagfejlesztésben résztvevő egyetemeken az OKM 2007 évi statisztikai nyilvántartása (beiratkozott hallgatók száma 2007) szerint az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus hallgatók 87%-a tanul, ezért a projekt lefedettségi aránya 87%. [Összes hallgató: (DE, Miskolci Egyetem, PTE): 397 fő, ebből DE, PTE 345 fő)]

A pályázat alapvetően a következő szakterületek fejlesztését célozza meg:

(A) Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak on-line, modul rendszerű tananyagfejlesztése

A klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak on-line, modul-rendszerű tananyagfejlesztése során a fejlesztés célja egy jelenleg magyarországi képzésben nem létező szak elindításához szükséges tananyag létrehozása. A klinikai diagnosztikában és a terápia monitorozásában alapvető fontosságú laboratóriumi diagnosztika az orvostudomány egyik leggyorsabban fejlődő ága, ahol a tudományos felfedezések és azok gyakorlati hasznosítása közötti időtartam a legrövidebb. Ez a magyarázata annak, hogy a laboratóriumi diagnosztika tudományos, kutatói alapképzettséggel rendelkező szakembereket igényel. A kutató laboratóriumi mester szak hazánkban most került megalapításra (2008/5/VIII/3/5/MAB határozatszám), ezen kívül nincs olyan mesterszak, mely speciálisan a klinikai laboratóriumi kutatómunkára képez ki szakembereket, s egyúttal a klinikai diagnosztikai szakemberképzéshez is jelentős mértékben hozzájárul. A kialakítandó mesterszaknak nincs előzménye, ezért a szak indításának előfeltétele a tananyag kialakítása. A tananyag-kialakító munkát célszerű úgy tervezni, hogy eredményeképpen a hallgatók korszerű elektronikus tananyaghoz jussanak. A kialakítandó tananyag hozzáférhető lesz más szak érdeklődő hallgatói számára is, ezáltal is segítve a hiányszakma szakemberekkel történő ellátását. A klinikai kutatások egyre növekvő térhódítása, a gyógyszer és diagnosztikai ipar és a laboratóriumi diagnosztika fejlődése azt valószínűsítik, hogy a kialakítandó szakon képzett szakemberek iránti igény és kereslet folyamatosan növekvő tendenciája tartósan fennmarad. A tervezett tananyagfejlesztés egyik lényeges szempontja a térségi versenyben való helytállás megteremtése, amit többek között azzal biztosít a projekt, hogy a fejlesztésre vonatkozó tervek nemcsak a mesterképzés képzési és kimeneti követelményeinek felelnek meg, de az európai gyakorlattal is összhangban állnak.

(B) On-line képalkotó diagnosztikai tankönyv, illetve radiológiai lexikon létrehozása

A projekt második szakterületét érintő fejlesztés célja, a diagnosztikai képalkotó BSc szakon egy országosan egységes, részletes online elérhető és frissíthető diagnosztikai képalkotás számos területét felölelő tankönyv létrehozása, melyet a pályázatban megadott adatbázison kívül web 2.0 alkalmazások segítségével lexikon-szerűen is használhatóvá alakítunk. A tervezett tankönyv magában foglalja a különböző képalkotó módszerek működési elveitől kezdődően azok alkalmazási területeit, bemutatja a klinikum számára fontos főbb kivizsgálási protokollokat. Szervrendszerek szerint tekinti át a különböző patológiás eltéréseket, azok képalkotó diagnosztikai vonatkozásait és a képi diagnosztika lehetőségeit.

Az online diagnosztikai képalkotó tankönyv alapvető célja egy olyan interaktív tankönyv létrehozása, melyben a komplett klinikai képalkotó diagnosztikai tananyag lefedésre kerül, priméren a radiográfia szemszögéből. A tankönyvnek tehát tartalmaznia kell az egyes betegségek, eltérések klinikai és képalkotó kivizsgálási aspektusait, a kivizsgálási protokollokat, valamint a különböző képalkotó modalitásokkal nyerhető információkat. Az online technológia lehetőséget ad arra is, hogy a demonstrálandó képek ne a konvencionális rögzített számítógépes képfájlok formájában jelenjenek meg, hanem teljes értékű radiológiai (DICOM) fájlként. Mivel az online publikáció jóval bővebb tananyag kialakítását teszi lehetővé, ezért a szűkebb értelemben vett hallgatói célcsoporton túl a már végzett aktív radiográfusok továbbképzését is segítheti a kialakítandó tankönyv.

A projekt indokoltsága


(A) Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak on-line, modul rendszerű tananyagfejlesztése

A képzés a magyar kétciklusú felsőoktatási rendszerben hiánypótló mesterszakként jelenik meg. Az orvosbiológiai és diagnosztikai kutatási módszertan területén az orvosi laboratóriumi analitikus szak szakirányaival található bizonyos tudományági átfedés. Az e szakon elsajátított ismeretek azonban csak a klinikai kutató MSc képzés megalapozását jelentik. A biológus szak molekuláris biológus szakirányában elsajátított módszertani területek egyes moduljai e képzés során is előkerülnek. A népegészségügyi felügyelő képzés területéről elsősorban a biostatisztikai és az epidemiológiai modulok hasznosíthatók. A diagnosztikai orientációjú klinikai kémikus képzés egyes alapozó képzési moduljai is csak részleges hasonlóságot mutatnak a jelenleg tervezett képzéshez. A Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak egyik korábbi egyetemi végzettségnek sem felel meg, a képzés megindításához elengedhetetlen az alapozó tantárgyakhoz az ismereteket tartalmazó könyvek, oktatási segédletek elkészítése. Az online módon hozzáférhető könyvek elkészítésével egy versenyképes, folyamatosan megújulni tudó tananyag jön létre, új szakembereket képezve az egészségügyi rendszer munkaerőpiaci igényeihez igazodva.

(B) On-line képalkotó diagnosztikai tankönyv, illetve radiológiai lexikon létrehozása

Jelenleg hazánkban néhány, részben már elavult diagnosztikai képalkotó tankönyv hozzáférhető nyomtatott formában és néhány adatbázisban főleg csak esetbemutatások találhatók oktatási céllal. Ezek korlátozott tartalmúak és a képi adatok is kevés felvételszámra korlátozottak. Vélhetően egy egységes diagnosztikai képalkotó tankönyv támogatja azt a törekvést is, hogy egy országosan egységesen alkalmazott graduális és posztgraduális képzés alakuljon ki, mely tartalmában és minőségében a nemzetközi standardoknak megfelel. Az online módon hozzáférhető tankönyv és lexikon földrajzi területtől függetlenül internet segítségével elérhető.

Összefoglalva az online diagnosztikai képalkotó tankönyv kialakítása hatékonyan segítené a radiográfus hallgatók klinikai esetekkel való "találkozását", mely sok esetben több éves munkavégzés után alakul csak ki, egyben segítséget jelent a munkavégzés során felmerült kérdések, problémák megoldására. Az online tankönyv a radiográfusok graduális oktatásán kívül a posztgraduális képzésben és az élethosszig tartó tanulásban is felhasználható. (Ugyancsak felhasználható a medikus képzésben, valamint szakorvosjelöltek és szakorvosok továbbképzésében.) Az online diagnosztikai képalkotó tankönyv ellentétben a nyomtatott tankönyvekkel a bemutatott esetek, vizsgálatok teljes képanyagát tartalmazza, radiológiai szempontból teljes értékű képek formájában.

A projekt célcsoportjai

A projekt célcsoportjai elsősorban a hallgatók, kiemelten az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak, orvosi kutató laboratóriumi analitikus szakirány hallgatói és a radiográfus hallgatók. A két fő szakirányon kívül azonban egyéb, az érintett szakterületek iránt érdeklődő hallgatókat, vagy már végzett, az adott szakterületen dolgozókat is közvetett célcsoportnak tekintjük.

A projekt fő tevékenységei

(A) Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak on-line, modul rendszerű tananyagfejlesztése

A fő cél a mesterképzési szak tananyagának kidolgozása, amelynek érdekében az alábbi tevékenységeket tartjuk indokoltnak:

1) Tananyagfejlesztő munkacsoport megalakítását;
2) Az egyes moduloknak oktatásához szükséges óraszámok meghatározását, és az oktatás hálótervének kidolgozását;
3) Alapozó és a szakmai törzsmodulok tantárgyainak, elméleti és gyakorlati óráinak részletes tematikáinak kidolgozását;
4) Óravázlatok kidolgozását;
5) Elektronikus tananyag, jegyzetek kidolgozását;
6) Tananyagtartalom lektorálását;
7) Tananyagtartalom szerkesztését (Medicina Könyvkiadó);
8) A fejlesztett tananyag tankonyvtar.hu honlapon való elhelyezését, és folyamatos frissítését a 2015/2016-os tanév végéig;
9) A tananyagfejlesztés során tartandó workshopok megszervezését.

(B) On-line képalkotó diagnosztikai tankönyv, illetve radiológiai lexikon létrehozása

A fő cél: online diagnosztikai képalkotó tankönyv kialakítása, amelynek érdekében az alábbi tevékenységeket tartjuk indokoltnak:

1) Szakmai terv felállítását: a diagnosztikai képalkotó tankönyv megtervezése, szakterületek kiosztását;
2) Irodalmi és egyéb forrásanyagok beszerzését, szemléltető képanyag vizsgálatainak gyűjtését, illetve annak megszervezése (informatikai megoldások kialakítása, szerver és elérhetőségi útvonal kijelölés);
3) Az online lexikon felépítésének meghatározása, üzemeltetési feltételeinek kialakítását,
4) Modalitás és szerv-specifikus csoportvezetők kijelölését: az egyes szakterületek vezetőinek kijelölését;
5) Az üzemeltetési rendszer kialakítását: az üzemeltető szolgáltatóval egyeztetni a diagnosztikai képalkotó tankönyv műszaki, technikai hátterét, az elérhetőség igényeinek műszaki alapjait tisztázni kell;
6) Adatgyűjtést: a terveknek megfelelően a diagnosztikai képalkotó tankönyvhöz kapcsolódó képi adatbázis kialakítása, adatokkal való feltöltése;
7) Adat-struktúrálást: tartalomjegyzék, tárgymutató megszerkesz-tését, kereső rendszer kialakítását;
8) Beüzemelést: az elérendő célcsoportok informálását;
9) Online kurzusok, vizsgák kidolgozását: online esetelemzések informatikai kidolgozását, a szakmai szervezetekkel való egyeztetés után a kreditpontos kurzusok elindítását;
10) Tananyagtartalom lektorálását;
11) Tananyagtartalom szerkesztését (Medicina Könyvkiadó);
12) A fejlesztett tananyag tankonyvtar.hu honlapon való elhelyezését, és folyamatos frissítését a 2015/2016-os tanév végéig.

A projekt szakmai tevékenységei kiegészülnek projektmenedzsment tevékenységekkel, a nyilvánosság biztosításának megteremtését támogató tevékenységekkel, marketing eszközök használatával, hogy a projekt tevékenységeit és eredményeit minél szélesebb körben megismertessük.

A felsorolt tevékenységek összes költsége 94 389 760 Ft, melyből az elnyert pályázati támogatás 73 624 013 Ft, a fennmaradó 20 765 747 Ft-ot a két egyetem által vállalt önerőből kívánunk megvalósítani.